Download onze gratis inspiratiegids
Last updated: 2022.01.26
Algemene voorwaarden BeBoomerang

1. Tegenstelbaarheid van de algemene voorwaarden

1.1 Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere rechtsverhouding (aanbieding, offerte of overeenkomst, al dan niet tot stand gekomen via de website www.beboomerang.com of www.beboomerang.be (of de daarvan deel uitmakende webshop) tussen BeBoomerang met officiele naam VAN AMMERS BV, met maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout (Belgie), BRASSCHAATSTEENWEG 272 UNIT 1C, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0810.525.466, en haar klant. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

1.2 De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden integraal, wat impliceert dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn

eigen algemene voorwaarden.

1.3 VAN AMMERS BV kan te allen tijde een wijziging of aanvulling van de algemene voorwaarden doorvoeren. VAN AMMERS BV stelt de aangepaste versie ter kennis bij de verzending van de eerstvolgende factuur die onderworpen is aan de nieuwe voorwaarden. Als de klant de doorgevoerde wijziging of aanvulling niet aanvaardt, dient de klant dit schriftelijk te melden aan VAN AMMERS BV binnen veertien kalenderdagen na de kennisgeving van de wijziging of aanvulling, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt met de wijziging of aanvulling in te stemmen.

1.4 Door zich toegang te verschaffen tot de website/webshop van VAN AMMERS BV en deze desgevallend te gebruiken, aanvaardt de klant bovendien ook de Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en het Cookiebeleid uitdrukkelijk en in hun geheel.

2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 Afbeeldingen en beschrijvingen van zaken in door VAN AMMERS BV gemaakte, verzonden of overhandigde documenten, al dan niet via haar website/webshop, zijn louter indicatief en niet bindend ten aanzien van de uitvoering van de effectief te leveren zaken.

2.2 De verkoopovereenkomst komt pas tot stand nadat de klant de prijsofferte en/of overeenkomst heeft aanvaard door het (al dan niet via de website of webshop) plaatsen van een bestelling en VAN AMMERS BV de verkoop per e-mail in een factuur heeft bevestigd. De klant aanvaardt dat de (digitale) bestelling gelijk staat aan (i) een handgeschreven ondertekening van de offerte en (ii) een expliciete herbevestiging van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.3 Indien bij uw aanvaarding van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand nadat VAN AMMERS BV aan u schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen.

2.4 Bij het plaatsen van de bestelling wordt de prijs onmiddellijk (via website of webshop) berekend.

2.5 Alle aangeduide prijzen zijn in beginsel in Euro, per stuk en exclusief BTW.

2.6 De prijzen van VAN AMMERS BV opgenomen in de offerte en/of factuur zijn vatbaar voor verhoging in functie van de wijziging van   n of meer prijsbepalende factoren waaronder - doch niet beperkt tot - gewijzigde economische, fiscale en sociale omstandigheden, loonkosten, vrachtprijzen, inkoopprijzen, materiaal- en onderdelenprijzen of wisselkoersen. Wanneer VAN AMMERS BV van dit recht op prijsherziening gebruik maakt, zal zij u hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk inlichten.

3 Levering

3.1 De vooropgestelde data voor levering zijn niet bindend, maar louter richtinggevend. Bij manifeste vertraging in de levering, dient VAN AMMERS BV schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet aan VAN AMMERS BV een termijn van een maand worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Indien na die termijn niet is geleverd, kan de klant de koop per aangetekende schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan elke vorm van schadevergoeding.

3.2 Bij de leveringen dient de klant de leveringsbonnen af te tekenen voor ontvangst. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat een digitale handtekening gelijk staat aan uw geschreven handtekening op een document. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen een termijn van drie werkdagen schriftelijk aan VAN AMMERS BV te worden gemeld, waarbij de klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Het gebruik van de geleverde goederen impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan.

3.3 De klant beschikt niet over het recht om de door VAN AMMERS BV geleverde goederen te retourneren, tenzij VAN AMMERS BV haar schriftelijke toestemming verleent en de betreffende goederen desgevallend, worden geretourneerd in overeenstemming met de door VAN AMMERS BV bepaalde procedure. De retour-zending van de goederen valt volledig te uwen laste. Na controle maakt VAN AMMERS BV een creditnota op ten bedrage van de geleverde goederen, verminderd met een minimum van -25% van de goederenwaarde, ter compensatie van verwerkingskosten. In geen geval geeft de aanvaarding door VAN AMMERS BV van de terugname van de goederen, enig recht op schadevergoeding.

4 Overdracht van eigendom en risico

4.1 De eigendom van de verkochte goederen zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door VAN AMMERS BV geleverde of te leveren goederen verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkocht goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkocht goed aan hem werd geleverd.

4.2 De goederen worden bovendien steeds uitsluitend op risico van de klant vervoerd, ook wanneer VAN AMMERS BV instructies geeft aan de vervoerder.

4.3 Tot het ogenblik dat de eigendom van de verkochte goederen effectief aan de klant is overgedragen, (i) is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht; (ii) zal de klant op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van VAN AMMERS BV. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. De klant verbindt er zich toe om VAN AMMERS BV onmiddellijk via aangetekend schrijven en met kopie per fax of per email, met opgave van de identiteit van de beslaglegger te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd. De klant zal de kosten vergoeden die VAN AMMERS BV desgevallend heeft moeten maken om haar eigendomsrechten op de goederen te beschermen of af te dwingen.

5 Prijs en betaling

5.1 De klant ontvangt de facturen uitsluitend digitaal. Indien de klant de facturen (ook) per post wil ontvangen, dan behoudt VAN AMMERS BV zich het recht voor hiervoor een vergoeding aan te rekenen.

5.2 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, geschiedt de betaling steeds door overschrijving op een door VAN AMMERS BV aangeduide bankrekening. Schuldvergelijking door de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.3 De facturen zijn betaalbaar op 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur een vroegere vervaldag bepaalt.

5.4 Bij niet tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging verschuldigd: (i) verwijlintrest gelijk aan 10% vanaf de dag na de vervaldag van de factuur tot aan de volledige betaling van de factuur en (ii) een schadevergoeding gelijk aan 10% van de (onbetaalde) hoofdsom, met een minimum van € 100,00, meer de eventuele gerechtelijke kosten.

5.5 VAN AMMERS BV is gerechtigd alle aan haar verrichte betalingen eerst toe te rekenen aan de verschuldigde intresten en schadevergoedingen en dan aan de oudste openstaande factuur, ongeacht andersluidende aanwijzing.

5.6 De gehele of gedeeltelijke niet-betaling op haar vervaldag van   n enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere uitstaande, zelfs nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.

5.7 VAN AMMERS BV heeft het recht de (verdere) levering van haar producten, haar diensten en/of de toegang tot de Webshop te schorsen van zodra zij een door de klant verschuldigde betaling niet heeft ontvangen. Pas vanaf de datum waarop de betaling later wordt ontvangen, zullen de levering, de diensten respectievelijk de toegang opnieuw worden ter beschikking gesteld. VAN AMMERS BV beschikt in dat geval over het recht om een forfaitaire vergoeding van minimum 50 euro te vragen voor de administratieve kosten die hiermee gepaard gaan, onverminderd het recht van VAN AMMERS BV een hogere vergoeding te vorderen indien zij bewijst dat de werkelijke administratieve kosten hoger zijn.

6 Vrijwaring voor gebreken en aansprakelijkheid

6.1 De klant aanvaardt en erkent dat VAN AMMERS BV de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen, die de fabrikant ten aanzien van VAN AMMERS BV kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

6.2 VAN AMMERS BV is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt om welke reden ook, hieronder begrepen door een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van VAN AMMERS BV of   n van haar aangestelden of leveranciers. VAN AMMERS BV sluit daarenboven alle aansprakelijkheid uit voor enige schade ingevolge verkeerd gebruik van de zaken door de klant, diens aangestelden en/of derden.

6.3 Evenzo is VAN AMMERS BV in geen geval contractueel of buitencontractueel aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen (nietlimitatief) bedrijfsschade, gevolgschade, stilstandschade, economische verliezen, winstderving, verlies van besparingen, verlies van clienteel, verlies van contracten, verlies van inkomsten, verlies van tijd, verlies van goodwill en verlies van reputatie.

6.4 De aansprakelijkheid van VAN AMMERS BV voor gebreken in de geleverde zaken is in ieder geval beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrek aan de zaak, dan wel de vervanging ervan of van een onderdeel ervan door een product van dezelfde waarde, naar vrije keuze van VAN AMMERS BV. In elk geval zal het kosteloos herstel of de kosteloze vervanging van een gebrekkig product, slechts plaatsvinden indien het gebrek zich voordoet binnen een termijn van een week na de levering, en in meer dan vijf procent van het aantal gekochte producten, en zal elk product dat werd bewerkt, door de klant of een derde, niet worden vervangen.

6.5 In geen geval zullen gebreken in de geleverde zaken aanleiding kunnen geven tot de betaling van enige geldelijke vergoeding.


7 Beëindiging van de overeenkomst

7.1 Onverminderd haar recht om de gedwongen uitvoering te vorderen samen met de vergoeding van de geleden schade, heeft VAN AMMERS BV het recht de verkoopovereenkomst(en) zonder enige opzeggingstermijn te be indigen dan wel de uitvoering ervan te schorsen, (i) in geval van faillissement, gerechtelijke vereffening of vrijwillige beslissing tot feitelijke stopzetting of vereffening van de klant of (ii) indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die niet werd hersteld binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling m.b.t. de wanprestatie. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie. In dit geval is een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van het totaalbedrag van de bestellingen die in uitvoering waren op het ogenblik van de beeindiging van de overeenkomst.

7.2 Bij beeindiging van de overeenkomst zal de klant alle door VAN AMMERS BV verleende diensten en geleverde goederen betalen, alsook de kosten die VAN AMMERS BV moet maken als gevolg van deze beeindiging. Ieder eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor VAN AMMERS BV.

8 Varia

8.1 VAN AMMERS BV is gerechtigd haar rechten en plichten die voortvloeien uit de rechtsverhouding met de klant, alsmede de eigendom van haar zaken, aan een derde over te dragen. Ingeval van dergelijke overdracht zal VAN AMMERS BV de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen. De klant is niet gerechtigd zijn contractuele rechten en plichten over te dragen aan een derde, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van VAN AMMERS BV. Zelfs ingeval van overdracht met de goedkeuring van VAN AMMERS BV zullen iedere eventuele latere overdrager en de oorspronkelijke klant solidair gehouden blijven tot nakoming van de verbintenissen opgenomen in de overeenkomst met VAN AMMERS BV.

8.2 Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover VAN AMMERS BV geen controle heeft, bevrijden VAN AMMERS BV, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder dat de klant recht heeft op enige prijsvermindering of schadevergoeding

8.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de partijen de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking ervan zoveel mogelijk benadert.

8.4 De verhoudingen tussen de Partijen worden enkel beheerst door het Belgisch recht.

8.5 Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank waar de maatschappelijke zetel van VAN AMMERS BV is gevestigd.